Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in het Frans en in het Engels.

Identificatie van de onderneming

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden gesloten tussen, enerzijds, OH Concept SRL, met hoofdkantoor te Rue Sainte Gertrude 84C - 1490 Court Saint Etienne (België), geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0675.819.091 hierna " de verkoper " genaamd en anderzijds, elke fysieke of rechtspersoon die wil overgaan tot een aankoop via de website van de verkoper, hierna “de koper” genaamd.

Kontact :         Adress: Rue de l'industrie 20 at 1400 Nivelles

Email: contact@gabylou.eu

Telefoon: +32 479 41 46 87

Voor de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Koper (of “U”): elke natuurlijke persoon die de meerderjarige leeftijd heeft bereikt en volledige handelingsbevoegdheid heeft of, bij ontstentenis daarvan, de wettelijke vertegenwoordiger van die persoon. In het laatste geval dient de wettelijke vertegenwoordiger deze algemene voorwaarden in acht nemen. 

Consument: elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige en niet-commerciële doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

Professionele koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die niet valt onder de definitie van consument in de vorige alinea.

Artikel 1: Voorwerp

Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper, en de voorwaarden van toepassing op alle aankopen via de site van de verkoper, vast te leggen.

Door de orderbevestiging via onze website te aanvaarden, erkent de koper uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, dat hij ze begrijpt en dat hij ze aanvaardt, met dien verstande dat elke bestelling van een product via onze website de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden impliceert. 

De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen de afwijkingen die het voorwerp zijn van een schriftelijke overeenkomst van onze kant kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om zijn algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze die van kracht zijn op de datum van de bevestiging van deze bestelling.

De toepassing van de algemene voorwaarden van onze medecontractanten (met inbegrip van alle kopers, consumenten en professionele kopers) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Producten en bestellingen

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de producten en/of diensten die worden aangeboden, deze die vermeld zijn in de catalogus gepubliceerd op de site op de dag van de bestelling, zolang de voorraad strekt.

Elk product is voorzien van een beschrijving die door de verkoper is opgemaakt op basis van de beschrijving door de leverancier. De foto’s van de producten zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten, maar zijn niet contractueel aangezien ze geen perfecte overeenkomst met de fysieke producten kunnen garanderen. Bovendien zijn er bij de producten altijd kleine verschillen van eenheid tot eenheid (naden, kleine onvolkomenheden, enz.) die de producten ook hun unieke karakter geven.

Om zijn bestelling op een geldige manier te plaatsen, moet de koper:

-      de identificatiefiche invullen of zijn klantnummer geven indien hij er een heeft;

-      het online bestelformulier invullen met vermelding van alle referenties van de gekozen producten of diensten;

-      zijn bestelling bevestigen na controle;

-      erkennen dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en verklaren dat hij deze aanvaardt;

-      de betaling uitvoeren onder de vastgelegde voorwaarden;

-      de bestelling en betaling bevestigen.

De verkoop wordt als voltrokken beschouwd bij de orderbevestiging van de verkoper. De koper kan zijn bestelling niet meer wijzigen, noch een terugzending of een omruiling van de producten eisen, behalve onder de hieronder vermelde voorwaarden.

Een bevestigingse-mail met de bestelling van de koper zal door de verkoper naar de koper worden gestuurd om de ontvangst van de bestelling te bevestigen.

De verkoopovereenkomst tussen de koper en de verkoper bestaat pas vanaf het moment dat de bevestigingsmail van de bestelling daadwerkelijk door de verkoper is verzonden, en alleen voor de producten die in deze e-mail worden genoemd.

Er worden geen goederen verzonden zonder orderbevestiging en ontvangst van de volledige betaling ervan.

De producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien een artikel niet beschikbaar is, zal de verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem de mogelijk bieden om te wachten (in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid) of de bestelling van de niet-beschikbare artikelen kosteloos te annuleren.

Het is uw verantwoordelijkheid om bij de plaatselijke autoriteiten in uw land na te gaan of er beperkingen zijn op de invoer of het gebruik van de producten of diensten die u overweegt te bestellen. U erkent dat de producten onderworpen kunnen zijn aan de exportcontrolewetten van de Verenigde Staten en de Europese Unie en de wetten van het land waar ze geleverd of gebruikt worden. U moet zich aan deze wetten houden. Het is uw verantwoordelijkheid, indien u zichzelf niet competent acht, juridisch advies in te winnen.

Artikel 3: levering - transport

De verkoper verbindt zich ertoe de beschikbare artikelen te leveren uiterlijk binnen 30 werkdagen na de orderbevestiging. De levering van het bestelde product/de bestelde producten vindt plaats op het adres dat door de koper is vermeld bij zijn bestelling. 

In geval van verkoop aan een professional, gebeurt het transport op risico van de koper.

Bij de levering van de goederen dient de koper te controleren of zij overeenstemmen met de bestelde goederen. Indien een artikel ontbreekt, beschadigd is of niet overeenstemt met de bestelling, moet de koper per e-mail contact opnemen met de klantenservice op: contact@gabylou.eu.

Wanneer het artikel niet overeenstemt of beschadigd is, moet de koper het artikel binnen 14 dagen na de ontvangst ervan terugzenden door een verzoek tot ruilen of terugbetaling van het artikel in te dienen. De retourkosten zijn voor rekening van de koper.

Alleen de volledige betaling van de prijs van het product leidt tot de overdracht van de eigendom van het product aan de koper, ongeacht de datum van levering. Overeenkomstig boek VI van het Wetboek van economisch recht betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming vindt, wanneer de bestelling door een consument wordt geplaatst, de risico-overdracht plaats op het tijdstip van levering, d.w.z. de fysieke overhandiging van de goederen aan de bij de bestelling opgegeven ontvanger of aan diens vertegenwoordiger die de goederen in ontvangst neemt. Wanneer de verkoop met een professionele koper wordt gesloten, gaat het risico over wanneer de bestelde producten aan de vervoerder worden overhandigd. De datum op het leveringsdocument geldt als bewijs van de datum van levering.

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van de producten en diensten op de site worden weergegeven in euro, alle taksen inbegrepen (btw en andere toepasselijke belastingen).

De vermelde prijzen zijn exclusief de transportkosten. Deze zijn het voorwerp van een afzonderlijke post bij de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Echter, de prijzen toegepast op de bestelling zijn deze die van kracht zijn op het moment van de bevestiging ervan.

De verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in btw-tarieven die voor de leveringsdatum zouden plaatsvinden door te berekenen.

Artikel 5: Geografische gebieden van levering

De online verkoop van producten en diensten aangeboden op de site van de verkoper is voorbehouden voor leveringen in de volgende landen: Frankrijk, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië, Spanje.

Artikel 6: Betalingsmodaliteiten

De betaling gebeurt via creditcard, Visa of Mastercard en Paypal. 

De bestelde artikelen blijven het exclusieve eigendom van de verkoper tot de bestelling volledig is betaald door de koper.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Volgens de wet heeft de consument het recht om aan de verkoper te laten weten dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de levering van de goederen of het afsluiten van het dienstcontract. Dit recht van opzegging geldt niet voor de professionele koper.

De consument wordt erop gewezen dat hij in de volgende gevallen zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen (art.VI.53 van het Wetboek van economisch recht):

-      de levering van volgens de specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

-      de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

-      de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering door de consument is verbroken.

Binnen deze periode moet de consument de verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing tot herroeping via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op het volgende adres: contact@gabylou.eu, of per post op het adres van ons hoofdkantoor zoals hierboven vermeld.

Daartoe kan de consument het volgende model gebruiken:

Aan de dienst na verkoop van OH Concept (fysiek adres : Rue de l'industrie 20 at 1400 Nijvel - emailadres : contact@gabylou.eu):
   - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
   - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
   - Naam/Namen consument(en)
   - Adres consument(en)
   - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
   - Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

In geval van herroeping zal de verkoper alle van de koper ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten maar exclusief de retourkosten, onverwijld terugbetalen. 

De retourkosten zijn voor rekening van de koper en de goederen reizen op zijn risico. 

De goederen moeten worden teruggezonden in hun originele verpakking, met al hun toebehoren inclusief de handleiding, en mogen niet zijn aangetast met uitzondering van de aantasting die het gevolg is van het hanteren van de goederen om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om slechts een gedeeltelijke terugbetaling te doen als blijkt dat de geretourneerde goederen beschadigd of onvolledig zijn.

Artikel 8: Wettelijke garantie

De consument geniet van wettelijke rechten op grond van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen.

In overeenstemming met artikel 1649 quater §2 van het Burgerlijk Wetboek moet de consument de verkoper binnen twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming.

Voor tweedehandsgoederen is de garantieperiode één jaar vanaf de datum van levering van de goederen.  

Deze garantie dekt enkel conformiteitsfouten aanwezig op het moment van de levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik zoals waterschade, roest, val of schokken, nalatigheid en slijtage vallen niet onder de garantie.

Op dezelfde manier zullen reparaties uitgevoerd door technici die niet erkend zijn door onze diensten, resulteren in de intrekking van de garantie. 

De factuur of leveringsbon dient als garantie en moet door de consument worden bewaard en als origineel worden voorgelegd.

Artikel 9: Klantenservice

Voor vragen en opmerkingen betreffende mogelijke schade bij de levering, verlies van producten of defecte producten, dient u contact op te nemen met de klantenservice op: contact@gabylou.eu.

Artikel 10: Terugbetaling

Indien van toepassing, de terugbetaling vindt plaats uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de goederen die het voorwerp zijn van het verzoek tot herroeping zijn of de ontvangst van het bewijs van de terugzending van die goederen. De terugbetaling zal gebeuren op de rekening waarmee de bestelling is betaald. 

Artikel 11: Verantwoordelijkheid

De verkoper is tijdens het online verkoopproces slechts gebonden door een inspanningsverplichting.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internet en het online betalingsproces, zoals het verlies van gegevens, onrechtmatige toegang, virussen, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen.

De gegevens vermeld op de site zijn meegedeeld in goed vertrouwen. De links naar de websites van fabrikanten en/of partners worden gegeven ter informatie en hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie van deze sites. 

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product. Hij verklaart bij het bestellen de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onjuiste informatie die door de koper aan hem is meegedeeld.

De verkoper zal niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of niet-uitvoering van de bestelling wanneer deze vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan een technische oorzaak of een andere oorzaak waarover hij geen controle heeft. In een dergelijk geval van vertraging heeft de verkoper het recht de levering uit te stellen totdat de oorzaken van de vertraging zijn verdwenen, dan wel de koop te ontbinden.

De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in geval het geleverde product niet in overeenstemming is met de wetgeving van het land van levering.

Indien het door de verkoper geleverde product een verborgen gebrek vertoont, behoudt de verkoper zich het recht voor dit gebrek op te heffen of het gebrekkige product door een ander te vervangen.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade veroorzaakt door een gebeurtenis die als overmacht wordt beschouwd.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Deze site en al zijn teksten, tekeningen, foto's, illustraties, eventuele films, gegevens, databases, software, domeinnamen, logo's en alle andere elementen die daarop staan vermeld, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Elke kopie, aanpassing, vertaling, regeling en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm en op welke manier dan ook - elektronisch, mechanisch of anderszins - is ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van OH Concept. Elke inbreuk op deze clausule kan leiden tot civiele, commerciële en/of strafrechtelijke vervolging. 

Overeenkomstig de toepasbare wetgeving inzake intellectuele eigendom dient de gebruiker van de site er in het bijzonder op toe te zien dat de aangeboden inhoud alleen voor zijn persoonlijk en privé-gebruik wordt afgedrukt, gereproduceerd en weergegeven.

De gebruiker mag de inhoud van de site nooit geheel of gedeeltelijk openbaar maken, wijzigen, verspreiden of reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de verkoper.

De gebruiker mag nooit afgeleide werken creëren op basis van de producten van de verkoper, de begeleidende documentatie die door de verkoper wordt geleverd, of de software die op de site aanwezig is.

Gabylou is een geregistreerd en beschermd handelsmerk. De gebruiker is op geen enkele wijze gemachtigd dit handelsmerk te gebruiken. De gebruiker stemt ermee in geen gebruik te maken van dit handelsmerk of enig ander gelijkaardig handelsmerk.

Elke hypertext link naar de site van de verkoper, met inbegrip van het gebruik van de "transclusion" techniek (of framing, integratie van de site of een deel van de site op een andere website) is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 13: Persoonsgegevens en cookies

Alle informatie over onze verwerking van persoonsgegevens is beschikbaar in ons "Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens".

Artikel 14: Bewijs

De partijen aanvaarden in het kader van hun relatie de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: e-mail, computer back-ups, ...). 

Artikel 15: Geschillenregeling

Deze voorwaarden voor online verkoop zijn onderworpen aan het Belgische recht.

De consument heeft de mogelijkheid om in geval van een geschil een verzoek tot bemiddeling in te dienen bij de Consumentenombudsdienst. Informatie over alternatieve methoden voor geschillenbeslechting kan worden verkregen via de link https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Wij behouden ons echter het recht voor om elk eventueel geschil uitsluitend voor te leggen aan de rechtbanken. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van het hoofdkantoor van de verkoper bevoegd behalve bij andersluidende dwingende bepalingen.

Artikel 16: Salvatorische clausule

De bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen worden toegepast en, waar van toepassing, worden geïnterpreteerd om geldig en afdwingbaar te zijn onder de toepasselijke wetgeving. Indien een bepaling geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen en de algemene verkoopvoorwaarden onaangetast en onverminderd van kracht. Bovendien zal in dat geval de betrokken bepaling of het ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare gedeelte ervan worden vervangen door een nieuwe geldige bepaling waarvan de gevolgen zo nauw mogelijk aansluiten bij de doelstellingen van de betrokken bepaling.

Artikel 17: Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens de hele duur van de bestelling, van onze diensten en van de levering van de goederen en alle relaties tussen de klant en OH Concept/Gabylou.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password