Identificatie van de onderneming

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden gesloten tussen, enerzijds, OH Concept, met hoofdkantoor te Rue Sainte Gertrude 84C - 1490 Court Saint Etienne (België), geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0675.819.091 hierna "de verkoper" genaamd en anderzijds, elke fysieke of rechtspersoon die wil overgaan tot een aankoop via de website van de verkoper, hierna "de koper“ genaamd.

Contact : contact@gabylou.eu

Voor de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: elke natuurlijke persoon die de meerderjarige leeftijd heeft bereikt en volledige handelingsbevoegdheid heeft of, bij ontstentenis daarvan, de wettelijke vertegenwoordiger van die persoon. In het laatste geval dient de wettelijke vertegenwoordiger deze algemene voorwaarden in acht nemen. 

Consument: elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

Artikel 1: Voorwerp

Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper, en de voorwaarden van toepassing op alle aankopen via de site van de verkoper, vast te leggen.

Door de orderbevestiging via onze website te aanvaarden, erkent de koper uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, dat hij ze begrijpt en dat hij ze aanvaardt, met dien verstande dat elke bestelling van een product via onze website de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden impliceert. 

De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen de afwijkingen die het voorwerp zijn van een schriftelijke overeenkomst van onze kant kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om zijn algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze die van kracht zijn op de datum van de bevestiging van deze bestelling.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en die van ons, wordt overeengekomen dat deze laatste prevaleren. 

Artikel 2: Bestelling

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de producten en/of diensten die worden aangeboden, deze die vermeld zijn in de catalogus gepubliceerd op de site op de dag van de bestelling, zolang de voorraad strekt.

Elk product is voorzien van een beschrijving die door de verkoper is opgemaakt op basis van de beschrijving door de leverancier. De foto’s van de producten zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten, maar zijn niet contractueel aangezien ze geen perfecte overeenkomst met de fysieke producten kunnen garanderen. 

Om zijn bestelling op een geldige manier te plaatsen, moet de koper:

de identificatiefiche invullen of zijn klantnummer geven indien hij er een heeft;

het online bestelformulier invullen met vermelding van alle referenties van de gekozen producten of diensten;

zijn bestelling bevestigen na controle;

erkennen dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en verklaren dat hij deze aanvaardt;

de betaling uitvoeren onder de vastgelegde voorwaarden;

de bestelling en betaling bevestigen.

De verkoop wordt als voltrokken beschouwd bij de orderbevestiging van de verkoper. 

Er worden geen goederen verzonden zonder orderbevestiging en ontvangst van de volledige betaling ervan.

De producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien een artikel niet beschikbaar is, zal de verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem de mogelijk bieden om te wachten (in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid) of de bestelling van de niet-beschikbare artikelen kosteloos te annuleren.

Artikel 3: levering - transport

De verkoper verbindt zich ertoe de beschikbare artikelen te leveren uiterlijk binnen 30 werkdagen na de orderbevestiging. De levering van het bestelde product/de bestelde producten vindt plaats op het adres dat door de klant is vermeld bij zijn bestelling. 

In geval van verkoop aan een professional, gebeurt het transport op risico van de koper.

Bij de levering van de goederen dient de koper te controleren of zij overeenstemmen met de bestelde goederen. Indien een artikel ontbreekt, beschadigd is of niet overeenstemt met de bestelling, moet de koper per e-mail contact opnemen met de klantenservice op : contact@gabylou.eu

Wanneer het artikel niet overeenstemt of beschadigd is, moet de koper het artikel binnen 14 dagen na de ontvangst ervan terugzenden door een verzoek tot ruilen of terugbetaling van het artikel in te dienen. De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van de producten en diensten op de site worden weergegeven in euro, alle taksen inbegrepen (btw en andere toepasselijke belastingen).

De vermelde prijzen zijn exclusief de transportkosten. Deze zijn het voorwerp van een afzonderlijke post bij de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Echter, de prijzen toegepast op de bestelling zijn deze die van kracht zijn op het moment van de bevestiging ervan.

De verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in btw-tarieven die voor de leveringsdatum zouden plaatsvinden door te berekenen.

Artikel 5: Geografische gebieden

De online verkoop van producten en diensten aangeboden op de site van de verkoper is voorbehouden voor kopers van France, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Espagne.

Artikel 6: Betalingsmodaliteiten

De betaling gebeurt via creditcard: Visa of Mastercard en Paypal. 

De bestelde artikelen blijven het exclusieve eigendom van de verkoper tot de bestelling volledig is betaald door de koper.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Volgens de wet heeft de consument het recht om aan de verkoper te laten weten dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de levering van de goederen of het afsluiten van het dienstcontract. Dit recht van opzegging geldt niet voor de professionele koper.

De consument wordt erop gewezen dat hij in de volgende gevallen zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen (art.VI.53 van het Wetboek van economisch recht):

de levering van volgens de specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering door de consument is verbroken.

Binnen deze periode moet de consument de verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing tot herroeping via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op het volgende adres: contact@gabylou.eu , of per post op het adres van ons hoofdkantoor zoals hierboven vermeld. In geval van herroeping zal de verkoper alle van de koper ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten maar exclusief de retourkosten, onverwijld terugbetalen. 

De retourkosten zijn voor rekening van de koper en de goederen reizen op zijn risico. 

De goederen moeten worden teruggezonden in hun originele verpakking, met al hun toebehoren inclusief de handleiding, en mogen niet zijn aangetast met uitzondering van de aantasting die het gevolg is van het hanteren van de goederen om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om slechts een gedeeltelijke terugbetaling te doen als blijkt dat de geretourneerde goederen beschadigd of onvolledig zijn.

Artikel 8: Wettelijke garantie

De particuliere koper geniet van wettelijke rechten op grond van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen.

In overeenstemming met artikel 1649 quater §2 van het Burgerlijk Wetboek moet de consument de verkoper binnen twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming.

Voor tweedehandsgoederen is de garantieperiode één jaar vanaf de datum van levering van de goederen.  

Deze garantie dekt enkel conformiteitsfouten aanwezig op het moment van de levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik zoals waterschade, roest, val of schokken, nalatigheid en slijtage vallen niet onder de garantie.

Op dezelfde manier zullen reparaties uitgevoerd door technici die niet erkend zijn door onze diensten, resulteren in de intrekking van de garantie. 

De factuur of leveringsbon dient als garantie en moet door de consument worden bewaard en als origineel worden voorgelegd.

De professionele koper geniet van de garantie van de fabrikant.

Artikel 9: Klantenservice

Voor vragen en opmerkingen betreffende mogelijke schade bij de levering, verlies van producten of defecte producten, dient u contact op te nemen met de klantenservice op: contact@gabylou.eu

Artikel 10: Terugbetaling

De terugbetaling vindt plaats uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de goederen die het voorwerp zijn van het verzoek tot herroeping zijn of de ontvangst van het bewijs van de terugzending van die goederen. De terugbetaling zal gebeuren op de rekening waarmee de bestelling is betaald. 

Artikel 11: Verantwoordelijkheid

De verkoper is tijdens het online verkoopproces slechts gebonden door een inspanningsverplichting. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internet en het online betalingsproces, zoals het verlies van gegevens, onrechtmatige toegang, virussen, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen.

De gegevens vermeld op de site zijn meegedeeld in goed vertrouwen. De links naar de websites van fabrikanten en/of partners worden gegeven ter informatie en hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie van deze sites. 

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product. Hij verklaart bij het bestellen de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onjuiste informatie die door de koper aan hem is meegedeeld.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Deze site en al zijn teksten, tekeningen, foto's, illustraties, eventuele films, gegevens, databases, software, domeinnamen, logo's en alle andere elementen die daarop staan vermeld, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Elke kopie, aanpassing, vertaling, regeling en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm en op welke manier dan ook - elektronisch, mechanisch of anderszins - is ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gabylou. Elke inbreuk op deze clausule kan leiden tot civiele, commerciële en/of strafrechtelijke vervolging. 

Artikel 13: Persoonsgegevens en cookies

De klant wordt ervan in kennis gesteld dat de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met zijn dossier strikt vertrouwelijk zijn. Deze gegevens worden verzameld voor statistische en boekhoudkundige doeleinden en voor het goede beheer van zijn dossier.

De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat het verstrekken van onjuiste gegevens het goede verloop van het bestelproces kan belemmeren. Als de gegevens die aan ons werden verstrekt niet correct of onjuist zijn, kunnen we op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. 

De verzamelde gegevens zijn: de naam, voornaam, het e-mailadres, postadres en eventueel het telefoonnummer.

De persoonsgegevens die door de klant worden meegedeeld, worden beheerd door de verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens. Deze kan worden gecontacteerd via : contact@gabylou.eu

Deze gegevens worden gedurende 12 maanden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn, worden de boekhoudkundige gegevens gearchiveerd en worden de andere gegevens gewist. 

In overeenstemming met verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de klant recht op toegang tot en verbetering van die gegevens (contactinformatie vermeld in de inleiding van dit document). Hij kan ook eventueel bezwaar indienen tegen het gebruik van deze gegevens voor andere doeleinden dan het juiste beheer van zijn dossier.

Als u vragen hebt over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. 

OH Concept/Gabylou verbindt zich ertoe alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de gegevens van de klant te beschermen. Het verbindt zich in dit verband tot een inspanningsverplichting. 

Artikel 14: Bewijs

De partijen aanvaarden in het kader van hun relatie de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: e-mail, computer back-ups, ...). 

Artikel 15: Geschillenregeling

Deze voorwaarden voor online verkoop zijn onderworpen aan het Belgische recht.

De koper die handelt voor privédoeleinden heeft de mogelijkheid om in geval van een geschil een verzoek tot bemiddeling in te dienen bij de Consumentenombudsdienst. Informatie over alternatieve methoden voor geschillenbeslechting kan worden verkregen via de link https://consumentenombudsdienst.be/nl 

Wij behouden ons echter het recht voor om elk eventueel geschil uitsluitend voor te leggen aan de rechtbanken. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van het hoofdkantoor van de verkoper bevoegd behalve bij andersluidende dwingende bepalingen.

Artikel 16: Salvatorische clausule

De ongeldigheid, niet-toepasbaarheid of onwettigheid van afzonderlijke bepalingen in een van de tussen de partijen overeengekomen contracten (specifieke en algemene voorwaarden of andere overeenkomsten) tast de geldigheid van de andere bepalingen in het contract niet aan. Alle clausules blijven volledig geldig.

Artikel 17: Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens de hele duur van de bestelling, van onze diensten en van de levering van de goederen en alle relaties tussen de klant en OHConcept/Gabylou

PRIVACYVERKLARING

ARTIKEL 1 - VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u iets koopt in onze webshop, verzamelen wij als onderdeel van ons aankoop- en verkoopproces de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. 

Wanneer u in onze webshop navigeert, ontvangen we ook automatisch het internetprotocol-adres (IP-adres) van uw computer, waarmee we meer informatie kunnen krijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

E-mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze webshop, nieuwe producten en andere updates.

ARTIKEL 2 - TOESTEMMING

Hoe krijgt u mijn toestemming?

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​transactie te voltooien, uw creditcard te controleren, een bestelling te plaatsen, een levering te plannen of een aankoop terug te sturen,

gaan we ervan uit dat u ermee instemt dat wij uw gegevens verzamelen en dat we deze alleen voor dit doel gebruiken.

Als we u vragen uw persoonlijke gegevens om een ​​andere reden aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, zullen we u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om te weigeren.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Als u na het geven van uw toestemming van mening verandert en er niet langer mee instemt dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of openbaar maken, kunt u ons dit melden door contact met ons op te nemen op : contact@gabylou.eu

ARTIKEL 3 - OPENBAARMAKING

We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als u onze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden overtreedt.

ARTIKEL 4 - PRESTASHOP

Onze winkel wordt gehost op PRESTASHOP Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee wij onze diensten en producten kunnen verkopen.

Uw gegevens worden opgeslagen in het opslagsysteem en de databases van PRESTASHOP en in de algemene applicatie van PRESTASHOP. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall.

Betaling:

Informatie met betrekking tot de aankooptransactie wordt niet bewaard door prestashop.

Alle rechtstreekse betalingsgateways voldoen aan de PCI-DSS norm, die wordt beheerd door de PCI Security Standards Council en het resultaat is van gezamenlijke inspanningen van bedrijven zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover.

De vereisten van de PCI-DSS norm zorgen voor een veilige verwerking van creditcardgegevens door onze webshop en serviceproviders.

ARTIKEL 5 - DIENSTEN VERSTREKT DOOR DERDEN

Over het algemeen zullen de externe leveranciers die wij gebruiken uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaarmaken voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten die zij aan ons leveren.

Sommige externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.

Wij raden u aan het privacybeleid van deze providers zorgvuldig te lezen zodat u begrijpt hoe zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

Houd er rekening mee dat sommige providers zich in een ander rechtsgebied kunnen bevinden of gevestigd zijn dan het uwe of het onze. Als u dus beslist om een transactie uit te voeren waarvoor de diensten van een externe leverancier nodig zijn, kan uw informatie worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin die leverancier zich bevindt of die van het rechtsgebied waar zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt via een in de VS gevestigde betalingsgateway, kan uw informatie die werd gebruikt om de transactie te voltooien volgens de Amerikaanse wetgeving, inclusief de Patriot Act, openbaar worden gemaakt.

odra u de site van onze webshop verlaat of zodra u wordt omgeleid naar de website of de applicatie van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of aan de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van onze website.

Links

Het is mogelijk dat u onze website moet verlaten door op een aantal links op onze site te klikken. We zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken van deze andere sites en raden aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

ARTIKEL 6 - BEVEILIGING

Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat ze niet op een ongepaste manier verloren raken of worden gestolen, geraadpleegd, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd.

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, worden deze gecodeerd met behulp van het SSL-beveiligingsprotocol en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele methode voor transmissie op het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle vereisten van de PCI-DSS norm en implementeren we extra normen die algemeen worden erkend door de industrie.

COOKIES

Om de Klanten beter te kunnen dienen, meet het bedrijf OHConcept bvba het aantal gelezen pagina's, het aantal bezoeken, evenals de activiteit van Klanten op de Site en de frequentie waarmee ze terugkomen. Daartoe maakt OHConcept bvba gebruik van "cookies".

De cookies bevatten: een unieke identificatie, willekeurig gegenereerd, en de datum van het laatste bezoek. De Klant kan deze cookies weigeren of verwijderen zonder dat dit zijn navigatie op de Site beïnvloedt

In overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen, resulteert de overeenkomst van de Klant uit de juiste instellingen van zijn internetbrowser of elk ander mechanisme waarover hij zeggenschap heeft. Klanten kunnen zich verzetten tegen de registratie van cookies of worden gewaarschuwd voordat ze cookies accepteren door hun computer als volgt te configureren:

Voor Microsoft Internet Explorer:

1. Ga naar het menu "Extra" > "Internetopties"

2. klik op het tabblad "Privacy”

Voor Mozilla Firefox:

1. Ga naar het menu "Extra" > "Opties"

2. klik op het tabblad "Cookies”

Voor Opera:

1. Ga naar het menu "Bestand" > "Voorkeuren”

2. "Privacy"

Voor Google Chrome:

1. Ga naar het menu "Extra” > "Opties"

2. klik op het tabblad “Geavanceerde opties” en vervolgens op “Privacy”

Alle teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. OHConcept bvba heeft er de volledige eigendom van. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk. Alleen privégebruik ervan is toegestaan, in overeenstemming met het Wetboek van de Intellectuele Eigendom.

De gebruiker heeft het recht op toegang tot het wijzigen, corrigeren en verwijderen van gegevens over hem, in overeenstemming met de wet.

ARTIKEL 7 - MEERDERJARIGHEID

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw Staat of in de provincie waar u woonachtig bent en dat u ons toestemming hebt gegeven om elke minderjarige te uwen laste deze website te laten gebruiken.

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, controleer dit dus regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na de publicatie ervan op de website. Als we de inhoud van dit beleid wijzigen, brengen we u er hiervan op de hoogte dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze openbaar maken, als dat nodig is.

Als onze shop wordt overgenomen door of gefuseerd met een ander bedrijf, kan het zijn dat uw informatie wordt overgedragen aan nieuwe eigenaars, zodat we u producten kunnen blijven verkopen.

VRAGEN EN CONTACT

Als u de persoonsgegevens die we over u hebben wenst te raadplegen, corrigeren, wijzigen of verwijderen, of als u een klacht wenst in te dienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact op met onze privacyfunctionaris op contact@gabylou.eu

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password