Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens in het Nederlands en Engels voor u beschikbaar.

Bedrijfsidentificatie

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen enerzijds OH Concept SRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Rue de l'industrie 20 te 1400 Nijvel (België), ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer 0675.819 .091 hierna “ de verkoper ” genoemd en anderzijds iedere persoon die een aankoop wil doen via de website van de verkoper, hierna “ de koper ” genoemd.

Contact :
Adres: Rue de l'industrie 20, 1400 Nijvel
E-mail: contact@gabylou.eu .
Telefoon: +32 479 41 46 87

Wij horen door:

Koper (of “u”): iedere natuurlijke persoon die meerderjarig is en over volledige rechtsbevoegdheid beschikt of, bij ontstentenis daarvan, de wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon. In dit laatste geval is de wettelijke vertegenwoordiger verplicht deze algemene voorwaarden na te leven.

Consument : iedere natuurlijke persoon die de op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt voor doeleinden die geen beroeps- of commerciële aard hebben.

Professionele koper : iedere natuurlijke of rechtspersoon die niet valt onder de definitie van consument zoals gegeven in de vorige paragraaf.

Artikel 1: voorwerp

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website van de verkoper.

Door de orderbevestiging via onze website te aanvaarden, erkent de koper uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, ze te hebben begrepen en ze te hebben aanvaard, met dien verstande dat elke bestelling van een product via onze website de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden veronderstelt. .

De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen afwijkingen behoudens onze schriftelijke toestemming kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen. Niettemin behoudt de verkoper zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bevestiging ervan.

De toepassing van de algemene voorwaarden van onze medecontractanten (waaronder elke koper, consument en professionele koper) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Producten en bestellingen

Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de aangeboden producten en/of diensten de producten en/of diensten die voorkomen in de catalogus die op onze website wordt gepubliceerd op de dag van de bestelling, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Elk product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door de verkoper op basis van de door de leverancier doorgegeven beschrijving. De foto's van de producten in de catalogus geven een getrouw beeld weer van de aangeboden producten en diensten, maar zijn niet contractueel voor zover ze geen perfecte gelijkenis met de fysieke producten kunnen garanderen. Bovendien impliceert de aard van de producten altijd kleine verschillen per eenheid (naden, kleine onvolkomenheden, enz.), die de producten ook hun unieke karakter geven.

Om zijn bestelling geldig te kunnen plaatsen, moet de koper:

- Vul het identificatieformulier in of geef zijn klantnummer op als hij die heeft

- Vul het online bestelformulier in en vermeld alle referenties van de gekozen producten of diensten

- Valideer uw bestelling na controle

- Erken dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd

- Voer de betaling uit onder de gestelde voorwaarden

- Bevestig uw bestelling en betaling

De verkoop wordt als perfect beschouwd wanneer de bestelling door de verkoper wordt bevestigd. De koper kan dus zijn bestelling niet meer wijzigen, noch een teruggave of omruiling van producten eisen, behalve onder de hieronder vermelde voorwaarden.

Een bevestigingsmail met de bestelling van de koper wordt door de verkoper naar laatstgenoemde verzonden om de ontvangst van de bestelling te bevestigen.

Het verkoopcontract tussen de koper en de verkoper komt pas tot stand nadat de e-mail met de orderbevestiging daadwerkelijk door de verkoper is verzonden, en dit alleen voor de producten die in deze e-mail worden vermeld.

Er vindt geen verzending van goederen plaats zonder orderbevestiging en ontvangst van de volledige betaling daarvan.

Producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van onbeschikbaarheid van een artikel zal de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen. Deze laatste zal de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen wachten (in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid) of het kosteloos annuleren van de bestelling van de niet-beschikbare artikelen.

Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf bij de lokale overheid van uw land op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen op de import of het gebruik van de producten of diensten die u van plan bent te bestellen. U erkent dat de producten onderworpen kunnen zijn aan de exportcontrolewetten van de Verenigde Staten en de Europese Unie, evenals aan de wetten van het land waar ze worden geleverd of gebruikt. U moet deze wetten gehoorzamen. Het is aan u om, indien u zich niet voldoende competent acht, u te laten bijstaan ​​door een raadsman.

Artikel 3: Levering - transport

De verkoper verbindt zich ertoe de bestelde artikelen uiterlijk binnen 30 werkdagen na de orderbevestiging te leveren. Levering van het bestelde product(en) vindt plaats op het adres dat de klant bij bestelling heeft opgegeven.

Bij verkoop aan een professional is het transport voor risico van de koper.

Bij levering van de goederen controleert de koper of de bestelde producten met elkaar overeenkomen. In het geval dat een artikel ontbreekt, beschadigd is of niet overeenkomt met de geplaatste bestelling, wordt de koper uitgenodigd om per e-mail contact op te nemen met de klantenservice op: contact@gabylou.eu.

Wanneer het artikel niet overeenkomt of beschadigd is, moet de koper het binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel aan ons retourneren, met het verzoek om omruiling van het artikel of terugbetaling. De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

Alleen de volledige betaling van de prijs van het product brengt de eigendomsoverdracht van het product aan de koper met zich mee, ongeacht de leveringsdatum. In overeenstemming met Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot marktpraktijken en consumentenbescherming, wanneer de bestelling door een consument wordt geplaatst, vindt de risico-overdracht plaats op het moment van levering, d.w.z. de fysieke levering van de goederen aan de ontvanger aangegeven op het moment van de bestelling of aan zijn vertegenwoordiger die de bestelling aanvaardt. Wanneer de verkoop wordt gesloten met een professionele koper, gaat het risico over op het moment dat de bestelde producten worden afgeleverd bij de vervoerder. De datum op het leveringsdocument geldt als bewijs van de leveringsdatum.

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van de producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen).

De aangegeven prijzen zijn exclusief transportkosten, deze zijn het onderwerp van een apart item bij de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die gelden op het moment van de bevestiging ervan.

De verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het BTW-tarief die vóór de datum van levering plaatsvinden, door te berekenen in zijn prijzen.

Artikel 5: Geografische gebieden

De online verkoop van producten en diensten die op de site van de verkoper worden gepresenteerd, is voorbehouden aan kopers uit Frankrijk, België, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje.

Artikel 6: Betaalwijzen

Betaling geschiedt via creditcard, Visa of Mastercard en Paypal. De bestelde artikelen blijven de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht om de verkoper ervan in kennis te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 volle dagen vanaf de dag na de dag van levering van de goederen of het sluiten van de overeenkomst. servicecontract .

Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.

De consument wordt geïnformeerd dat hij in de volgende gevallen geen gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (art.VI.53 Wetboek Economisch Recht):

- Levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn

- Levering van goederen die waarschijnlijk snel zullen verslechteren of verlopen

- Levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de consument na levering de verzegeling heeft verbroken

Binnen deze termijn moet de consument zijn beslissing tot herroeping kenbaar maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring, hetzij per e-mail op het volgende adres: contact@gabylou.eu, of per post naar het adres van ons hoofdkantoor zoals hierboven vermeld.

Hiervoor kan de consument het volgende model gebruiken:

Ter attentie van de dienst na verkoop van OH Concept (fysiek adres: Rue de l'industrie 20 te 1400 Nijvel – e-mailadres: contact@gabylou.eu ):

Ik/Wij (*) breng/brengen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van goederen (*)/voor het verlenen van diensten (*) hieronder:

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

In geval van herroeping zal de verkoper alle betalingen die hij van de koper heeft ontvangen, inclusief de kosten van levering maar niet van terugzending, onverwijld terugbetalen.

De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper en de goederen reizen op zijn risico.

Het goed moet worden teruggestuurd in de originele verpakking, vergezeld van al zijn accessoires en de gebruikershandleiding en mag geen ander degradatie hebben ondergaan dan die welke het gevolg is van de manipulaties die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking vast te stellen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om slechts een gedeeltelijke terugbetaling te doen als blijkt dat het geretourneerde artikel beschadigd of onvolledig is.

Artikel 8: Wettelijke garantie

De consument profiteert van de wettelijke rechten krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen.

Overeenkomstig artikel 1649quater §2 van het Burgerlijk Wetboek is de consument verplicht om de verkoper op de hoogte te stellen van het bestaan ​​van een gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft opgemerkt.

Voor tweedehands goederen bedraagt ​​de garantieperiode één jaar vanaf de datum van levering van de goederen.

Deze garantie dekt uitsluitend conformiteitsgebreken die bestaan ​​op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of schokken, nalatigheid en slijtage, worden niet gedekt door de garantie.

Op dezelfde manier zullen reparaties uitgevoerd door technici die niet door onze diensten zijn erkend, leiden tot het vervallen van de garantie.

De factuur of leveringsbon geldt als garantie en dient door de consument te worden bewaard en in het origineel te worden overgelegd.

Artikel 9: Service na verkoop

Voor alle vragen en opmerkingen omtrent mogelijke breuk tijdens de levering, verlies van producten of defecte producten kunt u contact opnemen met de dienst na verkoop via: contact@gabylou.eu.

Artikel 10: Vergoeding

In voorkomend geval zal elke terugbetaling plaatsvinden uiterlijk binnen 14 werkdagen na de datum van ontvangst van de goederen waarop het verzoek tot herroeping betrekking heeft, of na de datum van ontvangst van het bewijs van terugzending van de goederen. De terugbetaling vindt plaats op de rekening waarmee de bestelling is betaald.

Artikel 11: Verantwoordelijkheden

De verkoper is bij het online verkoopproces slechts gebonden door een middelenverbintenis.

Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk en online betalingen, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

De gegevens op de site worden in goed vertrouwen meegedeeld. De aangeboden links naar de sites van fabrikanten en/of partners zijn ter informatie bedoeld en hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product. Bij het bestellen verklaart hij 18 jaar oud te zijn. De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onjuistheid van de informatie die hem door de koper wordt meegedeeld.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-uitvoering van de bestelling wanneer deze vertraging of deze niet-uitvoering te wijten is aan een technische oorzaak of enige andere oorzaak die buiten zijn wil en controle ligt. In een dergelijk geval van vertraging heeft de verkoper het recht de levering uit te stellen tot het verdwijnen van de oorzaken die de vertraging veroorzaken, of de verkoop te annuleren.

De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval dat het geleverde product niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering.

In het geval dat het door de verkoper geleverde product een verborgen gebrek vertoont, behoudt de verkoper zich het recht voor om dit gebrek op te heffen of het gebrekkige product te vervangen door een ander.

De verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die verband houdt met een gebeurtenis die als overmacht kan worden aangemerkt.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

Deze site evenals de teksten, tekeningen, foto's, illustraties, eventuele films, gegevens, databanken, software, domeinnamen, logo's en elk ander element dat daarin voorkomt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm en met welke middelen dan ook – elektronisch, mechanisch of anderszins – is ten strengste verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Gabylou. Elke inbreuk op deze clausule kan resulteren in civiele, commerciële en/of strafrechtelijke vervolging.

In overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom zal de gebruiker van de site er bijzonder op letten dat hij de aangeboden inhoud niet afdrukt, reproduceert en weergeeft voor privé- en persoonlijk gebruik.

De gebruiker mag de inhoud van de site nooit geheel of gedeeltelijk publiceren, wijzigen, distribueren of reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de verkoper.

De gebruiker mag nooit afgeleide werken creëren op basis van de producten van de verkoper, de begeleidende documentatie ter beschikking gesteld door de verkoper, of de op de site aanwezige software.

Gabylou is een geregistreerd en beschermd handelsmerk. De gebruiker is op geen enkele wijze bevoegd dit merk te gebruiken. Hij stemt ermee in dit merk of enig ander merk dat vergelijkbaar is, niet te gebruiken.

Elke hypertextlink naar de site van de verkoper, inclusief het gebruik van de techniek van "transclusie" (of framing, integratie van de site of een deel van de website op een andere website) is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 13: Persoonsgegevens en cookies

Alle informatie met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens is beschikbaar in ons “beleid met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens”.

Artikel 14: Bewijs

De partijen aanvaarden in het kader van hun relaties elektronische bewijsmiddelen (bij wijze van voorbeeld en zonder dat deze lijst limitatief is: e-mail, computerback-ups, enz.).

Artikel 15: Beslechting van geschillen

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

De consument heeft de mogelijkheid om in geval van een geschil een verzoek in te dienen bij de Consumentenbemiddelingsdienst. Informatie over alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden kan worden verkregen via de link http://www.mediationconsommateur.be/fr.

Niettemin behouden wij ons het recht voor om eventuele geschillen uitsluitend aan de rechter voor te leggen. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, tenzij bindende wettelijke bepalingen het tegendeel beweren.

Artikel 16: Reddingsclausule

De bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en worden, indien nodig, zo geïnterpreteerd dat ze geldig en toepasselijk zijn onder het toepasselijk recht. Als een bepaling geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de bepaling en voorwaarden onverminderd van kracht en blijft deze volledig van kracht. Bovendien zal in dit geval de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling of een deel ervan worden vervangen door een nieuwe geldige bepaling, waarvan de gevolgen zo nauw mogelijk aansluiten bij de doelstellingen van de betreffende bepaling.

Artikel 17: Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens de duur van de bestelling, onze diensten en de levering van de goederen, evenals op alle relaties tussen de klant en OH Concept/Gabylou.