OH Concept-beleid met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens (LAATSTE BIJGEWERKT: 15 juli 2022 )

 1. Doel van dit beleid
 • Informatie

Dit beleid informeert u over de manier waarop OH Concept (in haar hoedanigheid van “gegevensbeheerder”) uw persoonsgegevens verwerkt.

Deze informatie wordt aan u verstrekt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy (hierna "Wetgeving inzake gegevensbescherming" genoemd), en meer in het bijzonder overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 ( of “AVG”).

Dit beleid heeft tevens tot doel u te informeren over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Geïnformeerde toestemming

In sommige gevallen (hieronder gespecificeerd) is de wettelijke basis voor onze verwerking uw geïnformeerde toestemming. In dergelijke gevallen is het andere doel van dit beleid om u op een transparante manier de informatie te verstrekken die nodig is om geldige toestemming van u te verkrijgen.

Wanneer onze verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat deze intrekking de rechtmatigheid van de verwerking die vóór deze intrekking heeft plaatsgevonden, aantast. Om uw toestemming in te trekken, wordt u uitgenodigd om gebruik te maken van de eenvoudige afmeldingsprocedures die u worden aangeboden door onze communicatiemiddelen of door ons een e-mail te sturen (op het hieronder aangegeven adres).

Wanneer onze verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, is het onze plicht om aan te tonen dat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, bewaren we gegevens met betrekking tot uw toestemming zolang we nodig hebben om aan te tonen dat we de wetten inzake gegevensbescherming volledig naleven.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het onze plicht om redelijke inspanningen te leveren om in dergelijke gevallen te verifiëren dat toestemming is gegeven of geautoriseerd door de houder van het ouderlijk gezag, rekening houdend met de beschikbare technologie. Dit verklaart waarom wij, indien nodig, mogelijk meer informatie moeten opvragen over deze houder van het ouderlijk gezag.

 1. Informatie over de besturing

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke :

OH Concept SRL, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Rue de l'industrie 20 te 1400 Nijvel (België), geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises onder ondernemingsnummer 0675.819.091, en met het e-mailadres contact@gabylou.eu, (hierna te noemen “OH Concept” of “wij”).

 1. Informatie over de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk 3 verstrekken wij u voor elke verwerking die wij uitvoeren informatie over de volgende punten:

 • De categorieën van betrokkenen (op wie de verwerkte gegevens betrekking hebben);
 • De verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bedoeld (waarom wij uw gegevens verwerken);
 • De rechtsgrondslagen voor de verwerking (en, indien van toepassing, het legitieme belang dat door ons of door een derde partij wordt nagestreefd);
 • Om welke categorieën persoonsgegevens het gaat (welke soorten gegevens worden verwerkt);
 • De bronnen van uw gegevens;
 • Indien van toepassing, de ontvangers , of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens (met wie wij de gegevens delen);
 • Indien van toepassing, de overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de EU of aan internationale organisaties en de garanties die deze overdracht mogelijk maken;
 • De bewaartermijn van de persoonsgegevens , of als het niet mogelijk is deze te specificeren, het criterium dat wordt gebruikt om deze periode te bepalen.

Om zo transparant en duidelijk mogelijk te zijn, wordt deze informatie in onderstaande tabel weergegeven en wordt deze verstrekt door verwerking:

Beheer van het e-commerceplatform

Categorieën betrokkenen : elke koper die een bestelling plaatst via ons E-commerceplatform

Doel : Online verkoop (klantprofiel, bestelinterface, verzamelen van gegevens over klanten en hun bestellingen, online betaling)

Rechtsgrond : uitvoering van contractuele of precontractuele maatregelen (AVG, art. 6, §1 b)

Gegevenscategorieën : klassieke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoon); Elektronische identificatiemiddelen (IP-adres, e-mailadres, platformidentificatie); Administratieve gegevens; Klantencode ; Taal ; Munteenheid ; Financiële gegevens (betalingsinformatie); Inhoud van communicatie; Commerciële informatie

Bronnen : betrokkenen zelf, de beheerder (E-Commerce platform) en de aanbieder van online betalingsoplossingen (betalingsstatus)

Ontvangers : Aanbieder van betalingsoplossingen, overheidsdiensten

Overdracht buiten de EU : /

Houdbaarheid : 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie.

Beheer en beveiliging van deze website

Categorieën van betrokkenen : elke bezoeker van onze site (inclusief u, aangezien u dit beleid op onze website bekijkt)

Doel : het verzekeren van de juiste verbinding met de website, en het verzekeren van de bescherming van de website en de systemen die gebruikt worden om deze online te zetten.

Rechtsgrond : legitiem belang (AVG, art. 6, §1 f): beveiliging van de website.

Gegevenscategorieën : elektronische identificatie (IP-adres) en verbindingsgegevens

Bronnen : internetverbindingen

Ontvangers : /

Overdracht buiten de EU : /

Bewaartermijn : zo lang als nodig is voor de veiligheid van de site

 

Koekjes

Zie het specifieke ‘cookies’-beleid

Website-contactformulier

Categorieën betrokkenen : elke gebruiker van het contactformulier

Doel : de gebruiker in staat stellen gemakkelijk contact met ons op te nemen (dit formulier genereert e-mails die bedoeld zijn voor ons personeel en die zullen worden verwerkt als onderdeel van onze "public relations"-verwerking - zie hieronder)

Wettelijke basis : toestemming (AVG, art. 6, §1 a)

Gegevenscategorieën : gegevens uit de vorm van klassieke identificatiegegevens (achternaam, voornaam), elektronische identificatiegegevens, contactgegevens (adres, telefoon, e-mail), administratieve gegevens, inhoud van de communicatie.

Bronnen : betrokken mensen

Ontvangers : (zie “public relations”)

Doorgifte buiten de EU : (zie "public relations")

Houdbaarheid : (zie “public relations”)

Klantenmanagement

Categorieën van betrokkenen : klanten en gelinkte of gerelateerde personen (contactpersonen, vertegenwoordigers).

Doel : contractonderhandelingen, commerciële informatie, opvolging en uitvoering van bestellingen, dossierbeheer, facturatie, dienst na verkoop, inhoud van de communicatie.

Rechtsgrond : uitvoering van contractuele of precontractuele maatregelen (AVG, art. 6, §1 b), uitvoering van wettelijke en reglementaire verplichtingen (AVG, art. 6, §1 c).

Gegevenscategorieën : klassieke identificatiegegevens (naam, voornaam), elektronische identificatiegegevens, contactgegevens (adres, telefoon, e-mail), administratieve gegevens, sectorgegevens, klantcode, functie, categorie/groep waartoe ze behoren, taal, valuta, financiële gegevens , representatief, inhoud van communicatie, commerciële informatie.

Bronnen : betrokkenen zelf, officiële en publiekelijk toegankelijke databanken, openbare commerciële databanken.

Ontvangers : vertegenwoordigers, distributeurs en commerciële tussenpersonen, administraties en overheden, dienstverleners en eventuele onderaannemers.

Overdracht buiten de EU : /

Houdbaarheid : 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie.

Beheer van leveranciers

Categorieën betrokkenen : leveranciers en gelinkte of gerelateerde personen (contactpersonen, vertegenwoordigers).

Doel : leveranciersbeheer: selectie, contractonderhandelingen, orderopvolging, dossierbeheer, boekhouding en administratie, kwaliteitscontrole, inhoud van de communicatie.

Rechtsgrond : uitvoering van contractuele of precontractuele maatregelen (AVG, art. 6, §1 b), uitvoering van wettelijke en reglementaire verplichtingen (AVG, art. 6, §1 c).

Gegevenscategorieën : klassieke identificatiegegevens (naam, voornaam), elektronische identificatiegegevens, contactgegevens (adres, telefoon, e-mail), administratieve gegevens, sectorgegevens, leverancierscode, functie, categorie/groep waartoe ze behoren, taal, valuta, financiële gegevens , representatief, inhoud van communicatie, commerciële informatie.

Bronnen : betrokkenen zelf, officiële en publiekelijk toegankelijke databanken, openbare commerciële databanken.

Ontvangers : overheidsdiensten en autoriteiten, onderaannemers

Overdracht buiten de EU : /

Houdbaarheid : 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie.

Prospectie

Categorieën van betrokkenen : prospects en gelinkte of verwante personen (contactpersonen, vertegenwoordigers).

Doel : algemene prospectie, ontwikkeling van de activiteiten van het bedrijf en van zijn klanten.

Rechtsgrond : legitiem belang (AVG, art. 6, §1 f): prospectie van professionele klanten, ontwikkeling van economische activiteiten.

Gegevenscategorieën : klassieke identificatiegegevens (naam, voornaam), elektronische identificatiegegevens, contactgegevens (adres, telefoon, e-mail), sectorgegevens, functie, categorie/groep waartoe ze behoren, taal, vertegenwoordiger, inhoud van de communicatie, commerciële informatie.

Bronnen : betrokkenen zelf, officiële en publiekelijk toegankelijke databanken, openbare commerciële databanken.

Ontvangers : vertegenwoordigers, distributeurs en commerciële tussenpersonen.

Overdracht buiten de EU : /

Houdbaarheid : 3 jaar.

Publieke relaties

Categorieën van betrokkenen : klanten en prospects

Doel : public relations en klanteninformatie (algemene informatie, klachten, dienst na verkoop).

Rechtsgrond : toestemming (AVG, art. 6, §1 a), vervulling van wettelijke en reglementaire verplichtingen (AVG, art. 6, §1 c)

Gegevenscategorieën : klassieke identificatiegegevens (naam, voornaam), elektronische identificatiegegevens, contactgegevens (adres, telefoon, e-mail), inhoud van de communicatie, commerciële informatie.

Bronnen : betrokken personen.

Ontvangers : /

Overdracht buiten de EU : /

Bewaartermijn : 5 jaar, en eerder bij intrekking van de toestemming (bij verwerking op basis van toestemming)

email reclame

Categorieën van betrokkenen : klanten, prospects.

Doel : marketingcommunicatie per e-mail.

Wettelijke basis : toestemming (AVG, art. 6, §1 a), legitiem belang (GDPR, art. 6, §1 f): “soft opt-in” waardoor marketinginformatie naar bestaande klanten kan worden verzonden

Gegevenscategorieën : klassieke identificatiegegevens (achternaam, voornaam), elektronische identificatiegegevens, contactgegevens (e-mail), inhoud van de communicatie.

Bronnen : betrokken personen.

Ontvangers : onderaannemers

Overdracht buiten de EU : /

Houdbaarheid : tot uitschrijving.

Evenement planning

Categorieën van betrokken personen : uitgenodigde personen (klanten / prospects / partners / leveranciers).

Doel : promotionele evenementen.

Rechtsgrond : legitiem belang (AVG, art. 6, §1 f): prospectie van professionele klanten, ontwikkeling van economische activiteiten

Gegevenscategorieën : klassieke identificatiegegevens (naam, voornaam), elektronische identificatiegegevens, contactgegevens (adres, telefoon, e-mail), aanwezigheid.

Bronnen : betrokken personen.

Ontvangers : leveranciers en onderaannemers

Overdracht buiten de EU : /

Houdbaarheid : 1 jaar vanaf het einde van het evenement.

Werving (spontane sollicitaties & niet-succesvolle sollicitaties)

Categorieën van betrokkenen : sollicitanten.

Doel : selectie van kandidaten in het kader van werving, het uitvoeren van assessments om de meest geschikte kandidaten voor de te vervullen functie te selecteren.

Rechtsgrond : uitvoering van contractuele of precontractuele maatregelen (AVG, art. 6, §1 b), toestemming voor het aanleggen van een aanwervingsreserve (AVG, art. 6, §1 a)

Gegevenscategorieën : klassieke identificatiegegevens (naam, voornaam), elektronische identificatiegegevens, contactgegevens (adres, telefoon, e-mail), opleiding, professionele gegevens, referenties, CV-gegevens

Bronnen : betrokken mensen

Ontvangers : /

Doorgifte buiten de EER : /

Bewaartermijn : De gegevens van niet-succesvolle kandidaten worden 6 maanden na het einde van de aanwervingsprocedure gewist. Indien de kandidaat de wens uitdrukt dat zijn gegevens bewaard worden in het kader van een aanwervingsreserve, worden zijn gegevens bewaard tot aan de intrekking van zijn toestemming of uiterlijk 3 jaar na het einde van de aanwervingsprocedure.

Wanneer het verstrekken en verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wetten of contractuele verplichtingen, kan uw weigering om ons de gegevens te verstrekken of uw verstrekking van valse of onvolledige gegevens leiden tot de weigering of beëindiging van een commerciële relatie met u of uw bedrijf .

Als wij persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die uiteengezet in dit artikel, zullen wij u informatie verstrekken over dit nieuwe doel en eventuele andere relevante informatie voordat we met de nieuwe verwerking beginnen.

 1. Uw rechten als betrokkene

Wetten op het gebied van gegevensbescherming verlenen u in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden rechten, waaronder het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, evenals het recht om beperking van de verwerking te verzoeken of om bezwaar te maken tegen de verwerking. In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Neem contact met ons op zoals uiteengezet in het onderstaande gedeelte 'Met wie u contact kunt opnemen over uw persoonlijke gegevens' als u een verzoek indient om uw rechten uit te oefenen of als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

U kunt deze rechten in beginsel kosteloos uitoefenen. Houd er echter rekening mee dat de verwerking van externe verzoeken, die ongegrond of buitensporig blijken te zijn, soms gepaard kan gaan met redelijke administratieve kosten.

Houd er rekening mee dat bepaalde persoonlijke gegevens mogelijk zijn vrijgesteld van het recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid in overeenstemming met de wetten inzake de bescherming van persoonlijke gegevens of andere wetgeving.

 1. Beveiliging

OH Concept zal passende technische, fysieke, juridische en organisatorische maatregelen nemen, die voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via internet of welk gegevensopslagsysteem dan ook gegarandeerd 100% veilig zijn. Als u reden heeft om aan te nemen dat een interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de veiligheid van persoonlijke gegevens die u bij ons heeft in gevaar is gebracht), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte. Zie het gedeelte 'Met wie u contact kunt opnemen over uw persoonlijke gegevens' hieronder.

Wanneer OH Concept de verwerking van persoonsgegevens aan een dienstverlener toevertrouwt, zal de dienstverlener met zorg worden geselecteerd en passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens te beschermen.

 1. Klachten

Als u niet tevreden bent met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens en denkt dat contact met ons opnemen het probleem niet zal oplossen, geeft de wetgeving inzake gegevensbescherming u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit (meer informatie op hun website):

In België :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Autoriteit voor gegevensbescherming
Rue de la Presse, 35
1000 Brussel (België)
Zo een. : +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact(at)apd-gba.be

Elders in Europa:

Een lijst van andere Europese gegevensbeschermingsautoriteiten is beschikbaar op de website van het Europees Comité voor gegevensbescherming:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 1. Met wie u contact kunt opnemen over uw persoonsgegevens

Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: contact@gabylou.eu of schrijven naar OH Concept op het adres van de statutaire zetel vermeld in sectie 2. hierboven.

 1. Wijzigingen in dit beleid

We herzien dit beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen om veranderingen in ons bedrijf of nieuwe wettelijke vereisten weer te geven.

Om u op de hoogte te houden van wijzigingen, plaatsen wij updates op onze website.

In sommige gevallen (en als wij uw adres hebben) kunnen wij u ook per e-mail op de hoogte stellen.

Controleer de datum 'laatst bijgewerkt' bovenaan dit privacybeleid om te zien wanneer het voor het laatst is herzien.